image

Quick Search here...

Swinu Ya Lachhi

: 1780 Times

: Swinu Ya Lachhi

: Madan Krishna Shrestha

  Thagu Aajju Puwanke By Unknown Added on 15th Jul 2012 862 hits
  Jigu Jiwan Chan By Manaraja Naka:mi Added on 7th Aug 2012 1427 hits
  Bajrabarahi Dyaike Wona By Madan Krishna Shrest ... Added on 30th Jul 2012 1345 hits
  Jimi Puta Jimi Hera By Ratna Shova Maharjan ... Added on 16th Aug 2012 2372 hits
  Wo Daicha Jimita By Roshini Shrestha Added on 15th Jul 2012 1761 hits
  Wa Maya Wa Wa - Mukti n Revival ... By Mukti n Revival Added on 15th Jul 2012 2809 hits
  Mirimiri Jaa Lula By Unknown Added on 1st Aug 2012 1271 hits
  Rajamati Kumati Jike Wasa Pirat ... By Prem Dhoj Pradhan Added on 1st Aug 2012 3194 hits
  Ga Gan Ga Gan Gaye Thhaku By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 1023 hits
  Haya Haya Prabhu Swami By Unknown Added on 19th Jul 2012 1282 hits