image

Quick Search here...

Matinayangu Jin

: 1216 Times

: Matinayangu Jin

: Deepa Maharjan & Juju Bajracharya

: Indra Benjankar

: Buddha Shakya

: Jibit Jalmi

: Melody Studio

  Ji Lyayamha Juyawala Han By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 1091 hits
  Faykacha Then By Sangeeta Shakya & Ju ... Added on 7th Aug 2012 1039 hits
  Bajrabarahi Dyaike Wona By Madan Krishna Shrest ... Added on 30th Jul 2012 1267 hits
  Chhanta Jin Yeyka Chwana By Lalita Manandhar Added on 22nd Jul 2012 1039 hits
  Dan Dan Data Makhanagu By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 1132 hits
  Ya Mai Khyala Khyala By Bhriguram Shrestha Added on 16th Aug 2012 1985 hits
  Changu Lumanti Thwo Nuga By Lalita Manandhar & J ... Added on 25th Jul 2012 1181 hits
  Chha Ji Ya The Ya Ji Na By Nisha Desar Added on 22nd Jul 2012 1687 hits
  Sakka Bhinka Negu Gathe Chee He ... By Madan Krishna Shrest ... Added on 24th Nov 2013 4863 hits
  Chhanta Khanewon By Sanjeev Pradhan Added on 7th Aug 2012 999 hits